Algemene Voorwaarden

Taal en Cultuurcentrum Disfruta España, verder te noemen: Disfruta España.

 

1. Aanmelding

1.1 Aanmelden voor een cursus geschiedt door het invullen van een inschrijfformulier. Bij iedere cursus geldt een maximaal aantal deelnemers. Eveneens geldt voor iedere cursus een minimum aantal deelnemers. Inschrijvingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Wie niet kan worden geplaatst, ontvangt daarvan bericht. Cursisten ontvangen een bevestiging van inschrijving zodra bekend is dat een cursus doorgaat.

1.2 Cursist heeft het recht om binnen 14 dagen na ondertekening van het inschrijfformulier de inschrijving te annuleren.

1.3 Op de introductieavond wordt cursist een studieovereenkomst aangeboden. De cursist gaat een overeenkomst aan voor een gehele cursus.

1.4 Na ondertekening van de studieovereenkomst door beide partijen is een rechtsgeldige overeenkomst tot stand gekomen. Door deze ondertekening geeft cursist te kennen onze algemene voorwaarden te accepteren.

 

2. Herroepingsrecht

2.1 Cursist mag de overeenkomst binnen 14 kalenderdagen nadat deze tot stand is gekomen kosteloos en zonder opgaaf van redenen ontbinden (herroepingsrecht).

2.2 Cursist maakt gebruik van het herroepingsrecht door binnen deze periode per e-mail een ondubbelzinnige verklaring te sturen waarin aangegeven wordt dat de overeenkomst ontbonden moet worden.

2.3 Na ontvangst van verzoek tot ontbinding door Disfruta España heeft cursist nog 14 dagen de tijd om eventueel ontvangen artikelen, waaronder cursusmateriaal te retourneren.

2.4 Cursusmateriaal wat geretourneerd wordt maar niet deugdelijk is en redelijkerwijs niet meer kan worden gebruikt, dient door cursist volledig te worden vergoed.

2.5 Disfruta España betaalt eventueel betaald lesgeld zo spoedig mogelijk terug, uiterlijk 14 dagen na ontbinding van de overeenkomst of na goedkeuring van deugdelijkheid van het retour ontvangen van toegezonden cursusmateriaal.

 

3. Aanvang

3.1 Na ontvangst van het inschrijfformulier en de daaraan verbonden plaatsing, zal cursist 2 weken voor aanvang van de cursus een uitnodiging per e-mail ontvangen.

 

4. Privacy

4.1 Naam, adres, woonplaats, email en telefoongegevens van de cursist worden opgeslagen in een werkbestand.

4.2 Dit bestand wordt dagelijks aan het einde van de werktijd, tijdens afwezigheid (> dag) van de administrateur en tijdens weekenden en vakanties op een beveiligd usb geheugen verplaatst. Dit usb geheugen wordt op een afgesloten plaats bewaard. Sleutel, code's en wachtwoorden worden door de administrateur beheerd.

4.3 Naam en e-mail worden door Disfruta España gebruikt om cursisten op de hoogte te houden van onze activiteiten. Gebruikt wordt het online e-mailprogramma van Mail Chimp. Zie de privacynormen van MailChimp.

4.4 Telefoon en e-mailgegevens worden door ons gebruikt om onderling contact te houden.

4.5 Per cursusgroep wordt een persoonlijk logboek bijgehouden. In dit logboek treft men alleen de naam van de betreffende cursist aan. In dit logboek worden de vorderingen, resultaten van de cursist en de bevindingen van de docent bijhouden en is ten alle tijde op verzoek van cursist ter inzake beschikbaar voor cursist.

4.6 Nadat een cursist een cursus heeft beëindigd worden na een jaar de persoonlijk gegevens gewist, alleen de naam en e-mail worden bewaard en gebruikt voor promotionele doeleinden van Disfruta España.

 

5. Wijzigingen

5.1 Hoewel de cursusinhoud met de grootst mogelijke zorg tot stand komt, behoudt Disfruta España zich het recht voor wijzigingen in het cursusprogramma aan te brengen die het wezen van de cursus niet aantasten.

5.2 Aan het cursusaanbod op de website kunnen derhalve geen rechten worden ontleend en voor eventuele fouten is Disfruta España niet aansprakelijk.

 

6. Betaling

6.1 Na ontvangst van een volledig ingevuld inschrijfformulier van cursist, ontvangt cursist een factuur met daarop het cursusgeld vermeld. Betaling van het cursusgeld dient voor aanvang van de cursus op de bankrekening van Disfruta España te zijn bijgeschreven.

6.2 Indien betaling uitblijft na de eerste herinnering brengt Disfruta España € 19,50 administratiekosten in rekening.

6.3 Indien na de tweede betalingsherinnering betaling uitblijft brengt Disfruta España 10% van de totale cursuskosten als aanmaningskosten in rekening, naast het verschuldigde cursusbedrag.

6.4 Disfruta España is gerechtigd cursisten bij wanbetaling of niet tijdige betaling van cursusgelden van deelname uit te sluiten, voor zover de tekortkoming deze uitsluiting rechtvaardigt.

6.5 Door het niet bezoeken van de lessen vervalt de financiële verplichting ten opzichte van Disfruta España niet.

 

7. Annulering

7.1 Indien blijkt dat voor een bepaalde cursus onvoldoende aanmeldingen zijn ontvangen, kan Disfruta España besluiten de cursus te annuleren. Cursisten krijgen hierover minimaal 1 week voor de geplande aanvang bericht.

7.2 Reeds betaalde cursusgelden worden zo snel mogelijk geretourneerd.

7.3 Annulering door een cursist dient schriftelijk per e-mail te geschieden.

7.4 Blijkt dat na ondertekening van de overeenkomst de cursist niet verschijnt, is cursist verplicht een redelijke vergoeding aan Disfruta España toe te kennen wegens gederfde inkomsten.

7.5 Bij tussentijdse annuleringen dient cursist zijn/haar betalingsverplichtingen na te komen, mits beide partijen een redelijke schadeloosstelling overeenkomen.

 

8. Schadeloosstelling

8.1 Wanneer cursist na volledige betaling of reeds gedane deelbetalingen tussentijds annuleert, is Disfruta España niet verplicht alle reeds gedane betalingen te retourneren. Wel kunnen beide partijen een schadeloosstelling overeenkomen. Cursist welke een schadeloosstelling wenst dient rekening te houden met het volgende:

8.2 Voor ieder genoten cursus-uur zal Disfruta España € 25,- in rekening brengen.

8.3 Reeds ontvangen cursusmateriaal dient door cursist vergoed te worden.

8.4 Cursist is verplicht € 19,50 administratiekosten te betalen.

 

9. Plaatsvervanger

9.1 In geval van verhindering kan een cursist een plaatsvervanger aanwijzen om de cursusplaats in te nemen.

Wij stellen het op prijs indien dit ruim van tevoren aan Disfruta España wordt meegedeeld.

9.2 De oorspronkelijke aanmelder blijft in dat geval het cursusgeld verschuldigd. Hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht.

9.3 Bij ziekte dient de cursist zo snel mogelijk contact op te nemen met Disfruta España, hij/zij krijgt de mogelijkheid om op een andere dag de niet gevolgde lessen in te kunnen halen.

 

10. Certificaat van Deelname

10.1 Een certificaat van deelname wordt na afloop van de cursus verstrekt aan cursisten die de cursus volledig hebben doorlopen.

10.2 Op het certificaat staat een vermelding van het behaalde niveau Europees Referentie Kader. Eveneens staan op het certificaat vermeld de behaalde punten van het gevolgde examen.

 

11. Auteursrecht en Eigendomsrecht Cursusmateriaal

11.1 Het auteurs- en eigendomsrecht van het cursusmateriaal berust bij Disfruta España en de auteurs van het gebruikte lesboeken.

11.2 Het materiaal mag niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enige andere wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Disfruta España.

11.3 Het is niet toegestaan het cursusmateriaal aan derden ter beschikking te stellen.

11.4 Inbreuk op het auteurs- of eigendomsrecht wordt aangemerkt als een misdrijf wat kan leiden tot het opleggen van een boete

(min. € 450,-)  of er kan worden overgegaan tot strafrechtelijke vervolging.

 

12. Misdragingen en Schorsingen

12.1 Cursisten die zich niet gedragen volgens de sociale norm, en zich abnormaal gedrag aanmeten in telefonische, digitale of persoonlijke communicatie, kunnen geschorst worden van de opleiding.

12.2 Onder sociale misdragingen vallen ook meldingen op alle sociale media zoals; Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram etc.. Aan de hand van de aard van deze misdragingen kan een boete (min. € 200,-) opgelegd worden of kan er worden overgegaan tot strafrechtelijke vervolging.

12.3 Geschorste cursisten blijven verplicht hun (financiële) verplichtingen uit de rechtsgeldige overeenkomst na te komen.

Taal en Cultuurcentrum Disfruta España - 29 mei 2019

DISFRUTA ESPAÑA

Spaans Taal- en Cultuurcentrum

Disfruta España

Winde 97

3892 HD Zeewolde

Kamer van Koophandel

Almere. Nr.: 64742598

 

Bel:

Schrijf:

Wij van Disfruta España staan voor een duurzaam leven met oog voor  gezondheid en een veilig milleu, daarom proberen wij zoveel mogelijk digitaal te werken.

Taal en Cultuurcentrum Disfruta España is lid van de Vereniging Docenten Spaans in Nederland.

Lidnummer: 20180523001

Wordt lid van onze FB discussiegroep

Wordt DE_fan en volg ons: 

  • Facebook Social Icon
  • Instagram

© 2020 Meijer Business International

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now