Algemene Voorwaarden

1. Aanmelding

1.1 Aanmelden voor een cursus geschiedt door het invullen van een inschrijfformulier. Bij iedere cursus geldt een maximaal aantal deelnemers. Eveneens geldt voor iedere cursus een minimum aantal deelnemers. Inschrijvingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Wie niet kan worden geplaatst, ontvangt daarvan bericht. Cursisten ontvangen een bevestiging van inschrijving zodra bekend is dat een cursus doorgaat.

1.2 Cursist heeft het recht om binnen 14 dagen na ondertekening van het inschrijformulier de inschrijving te annuleren.

1.3 Op de introductieavond wordt cursist een studieovereenkomst aangeboden. De cursist gaat een overeenkomst aan voor een gehele cursus.

1.4 Na ondertekening van de studieovereenkomst door beide partijen is een rechtsgeldige overeenkomst tot stand gekomen. Door deze ondertekening geeft cursist te kennen onze algemene voorwaarden te accepteren.

 

2. Herroepingsrecht

2.1 Cursist mag de overeenkomst binnen 14 kalenderdagen nadat deze tot stand is gekomen kosteloos en zonder opgaaf van redenen ontbinden (herroepingsrecht).

2.2 Cursist maakt gebruik van het herroepingsrecht door binnen deze periode per e-mail een ondubbelzinnige verklaring sturen dat de overeenkomst ontbonden moet worden.

2.3 Na ontvangst van verzoek tot ontbinding door Disfruta España heeft cursist nog 14 dagen de tijd om eventueel ontvangen artikelen, waaronder opleidingsmateriaal te retourneren.

2.4 Disfruta España betaalt eventueel betaald lesgeld zo spoedig mogelijk terug, uiterlijk 14 dagen na ontbinding van de overeenkomst of na het retour ontvangen van toegezonden opleidingsmateriaal.

 

3. Aanvang

3.1 Na ontvangst van het inschrijfformulier en de daaraan verbonden plaatsing, zal cursist 2 weken voor aanvang van de cursus een uitnodigings e-mail ontvangen.

 

4. Privacy

4.1 Naam, adres, woonplaats, email en telefoongegevens van de cursist worden opgeslagen in een werkbestand.

4.2 Dit bestand wordt dagelijks aan het einde van de werktijd, tijdens afwezigheid (> dag) van de administrateur en tijdens weekenden en vakanties op een beveiligd usb geheugen verplaatst. Dit usb geheugen wordt op een afgesloten plaats bewaard. Sleutel, code's en wachtwoorden worden door de administrateur beheerd.

4.3 Naam en email worden door ons gebruikt om cursisten op de hoogte te houden van onze activiteiten. Gebruikt wordt het online emailprogramma van Mail Chimp. Zie de privacynormen van MailChimp.

4.4 Telefoon en emailgegevens worden door ons gebruikt om onderling contact te houden.

4.5 Per cursusgroep wordt een persoonlijk logboek bijgehouden. In dit logboek treft men alleen de naam van de betreffende cursist aan. In dit logboek worden de vorderingen, resultaten en bevindingen van de cursist bijhouden en is ten alle tijde op verzoek van de cursist ter inzake beschikbaar voor de cursist.

4.6 Nadat een cursist een cursus heeft beïndigd worden na een jaar de persoonlijk gegegevens gewist, alleen de naam en email worden bewaard en gebruikt voor promotionele doeleinden van Disfruta España.

 

5. Wijzigingen

5.1 Hoewel de cursusinhoud met de grootst mogelijke zorg tot stand komt, behoudt Disfruta España zich het recht voor wijzigingen in het cursusprogramma aan te brengen die het wezen van de cursus niet aantasten.

5.2 Aan het cursusaanbod op de website kunnen derhalve geen rechten worden ontleend en voor eventuele fouten is Disfruta España niet aansprakelijk.

 

6. Betaling

6.1 Betalingen vinden plaats op basis van termijn betalingen. Desgewenst kan men in één keer de cursuskosten voldoen. Cursisten geven op het deelnameformulier aan welke betalingsvorm zij wensen.

6.2 Indien een termijnbetaling uitblijft na de eerste herinnering brengt Disfruta España € 7,50 administratiekosten in rekening.

6.3 Indien na de tweede betalingsherinnering betaling uitblijft brengt Disfruta España 10% van de totale cursuskosten als aanmaningskosten in rekening, naast het verschuldigde cursusbedrag.

6.4 Disfruta España is gerechtigd cursisten bij wanbetaling of niet tijdige betaling van cursusgelden van deelname uit te sluiten, voor zover de tekortkoming deze uitsluiting rechtvaardigt.

6.5 Door het niet bezoeken van de lessen vervalt de financiële verplichting ten opzchte van Disfruta España niet.

 

7. Annulering

7.1 Indien blijkt dat voor een bepaalde cursus onvoldoende aanmeldingen zijn ontvangen, kan Disfruta España besluiten de cursus te annuleren. Cursisten krijgen hierover minimaal 1 week voor de geplande aanvang bericht.

7.2 Reeds betaalde cursusgelden worden zo snel mogelijk geretourneerd.

7.3 Annulering door een cursist dient schriftelijk per email te geschieden.

7.4 Blijkt dat na ondertekening van de overeenkomst de cursist niet verschijnt, is cursist verplicht een redelijke vergoeding aan Disfruta España toe te kennen wegens gederfde inkomsten.

7.5 Bij tussentijdse annuleringen dient cursist zijn/haar betalingsverplichtingen na te komen, mits beide partijen een redelijke schadeloosstelling overeenkomen.

 

8. Plaatsvervanger

8.1 In geval van verhindering kan een cursist een plaatsvervanger aanwijzen om de cursusplaats in te nemen.

Wij stellen het op prijs indien dit ruim van tevoren aan Disfruta España wordt meegedeeld.

8.2 De oorspronkelijke aanmelder blijft in dat geval het cursusgeld verschuldigd. Hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht.

8.3 Bij ziekte dient de cursist zo snel mogelijk contact op te nemen met Disfruta España, hij/zij krijgt de mogelijkheid om op een andere dag de niet gevolgde lessen in te kunnen halen.

 

9. Certificaat van Deelname

9.1 Een certificaat van deelname wordt na afloop van de cursus verstrekt aan cursisten die de cursus volledig hebben doorlopen.

9.2 Op het certificaat staat een vermelding van het behaalde niveau Europees Referentie Kader. Eveneens staan op het certificaat vermeld de behaalde punten van het gevolgde examen.

 

10. Auteursrecht en Eigendomsrecht Cursusmateriaal

10.1 Het auteurs- en eigendomsrecht van het cursusmateriaal berust bij Disfruta España en de auteurs van het gebruikte lesboeken.

10.2 Het materiaal mag niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enige andere wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Disfruta España.

10.3 Het is niet toegestaan het cursusmateriaal aan derden ter beschikking te stellen.

10.4 Inbreuk op het auteurs- of eigendomsrecht wordt aangemerkt als een misdrijf.

 

11. Schorsing

11.1 Studenten die zich niet gedragen volgens de sociale norm, en zich abnormaal gedrag aanmeten in telefonische, digitale of persoonlijke communicatie, kunnen geschorst worden van de opleiding.

11.2 Geschorste studenten blijven verplicht hun verplichtingen uit de rechtsgeldige overeenkomst na te komen.

(hieronder vallen ook meldingen op alle sociale media zoals; Facebook, Twitter etc.)

Disfruta España - 24 mei 2018

Disfruta España

Winde 97

3892 HD Zeewolde

Kamer van Koophandel

Almere. Nr.: 64742598

 

Bel:

Schrijf:

Wij van Disfruta España staan voor een duurzaam leven met oog voor  gezondheid en een veilig milleu, daarom proberen wij zoveel mogelijk digitaal te werken.

Taal en Cultuurcentrum Disfruta España is lid van de Vereniging Docenten Spaans in Nederland.

Lidnummer: 20180523001

Wordt lid van onze FB discussiegroep

Wordt DE_fan en volg ons 

  • Facebook Social Icon

© 2020 Meijer Business International

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now