Inleiding
Hieronder vindt u onze Verkoop Voorwaarden met betrekking tot de verkoop en levering van de producten van Cocina Pedro. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Verkoop Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.


Definities
1 Cocina Pedro is een onderdeel van Disfruta España, is gevestigd te Zeewolde en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 64742598 
2 Productpagina: de productpagina van Cocina Pedro, te raadplegen via https://disfruta-espana.nl en alle bijbehorende subdomeinen. 
3 Klant: de natuurlijk persoon niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met Cocina Pedro en/of zich geregistreerd heeft op de Website. 
4 Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Cocina Pedro en Klant, van welke overeenkomst de Verkoop Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken. 
5 Verkoop Voorwaarden: de onderhavige Verkoop Voorwaarden.


Toepasselijkheid Verkoop Voorwaarden
1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Cocina Pedro zijn de Verkoop Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 
2 Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Verkoop Voorwaarden, zijn deze voor Cocina Pedro slechts bindend, indien en voor zover deze door Cocina Pedro uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
3 Voor het geval dat naast deze Verkoop Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan de Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.


Prijzen en informatie
1 Alle op de Website en in andere van Cocina Pedro afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. 
2 De verzendkosten bedragen € 4,95. Deze kosten kunnen ook op de Website worden terug gevonden. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces worden weergegeven.
3 De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Cocina Pedro kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Cocina Pedro afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. 
4 Cocina Pedro kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.


Totstandkoming Overeenkomst
1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door Klant van het aanbod van Cocina Pedro en het voldoen aan de daarbij door Cocina Pedro gestelde voorwaarden. 
2 Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Cocina Pedro onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden. 
3 Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Cocina Pedro het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
4 Cocina Pedro kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Cocina Pedro op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.
5 Cocina Pedro heeft het recht bestellingen van klanten die handelen in de uitoefening van hun beroep of bedrijf te weigeren.


Registratie 
1 Om een bestelling te kunnen plaatsen, dient Klant het bestelformulier op de Productpagina volledig in te vullen. 
2 Cocina Pedro is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. 
3 Indien Klant weet of vermoedt dat zijn persoonlijke gegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Cocina Pedro daarvan in kennis te stellen, zodat Cocina Pedro gepaste maatregelen kan nemen. 


Uitvoering van het Bestelde 
1 Zodra de bestelling door Cocina Pedro is ontvangen, stuurt Cocina Pedro de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.
2 Cocina Pedro is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de bestelling. 
3 De levertermijn bedraagt in beginsel 3 dagen. De wijze van levering kan op verschillende manieren plaatsvinden en is ter keuze van Cocina Pedro.
4 Cocina Pedro raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.
5 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.
6 Cocina Pedro is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren als het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.


Herroepingsrecht
1 Herroepinsrecht is niet van toepassing omdat de prodcuten uitsluitend etenswaren zijn. Voor producten die niet overeenstemmen met het reeds bestelde of producten die aan bederft onderhaving zijn verwijzen wij naar Garantie en Conformiteit.


Betaling 
1 Klant dient betalingen aan Cocina Pedro volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Cocina Pedro is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. 
2 Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de Cocina Pedro is gewezen op de te late betaling en Cocina Pedro de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Cocina Pedro gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. 

Garantie en Conformiteit
1 Cocina Pedro staat er voor in dat de producten voldoen aan de Bestelling, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Bestelling bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Cocina Pedro er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2 Indien het afgeleverde product niet aan de Bestelling beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Cocina Pedro daarvan in kennis te stellen. 
3 Indien Cocina Pedro de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product. Dit Artikel staat een beroep op eventuele schadevergoeding niet in de weg.


Klachtenprocedure
1 Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Cocina Pedro, dan kan hij bij Cocina Pedro telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden. 
2 Cocina Pedro geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 2 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Cocina Pedro binnen 2 dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.


Persoonsgegevens
1 Cocina Pedro verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.


Slotbepalingen
1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 
2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Cocina Pedro gevestigd is. 
3 Indien een bepaling in deze Verkoop Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Verkoop Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
4 Onder “schriftelijk" wordt in deze Verkoop Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.


Contactgegevens
Mocht u na het lezen van deze Verkoop Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op. 

Disfruta España
Winde 97
3892 HD, Zeewolde
tel .: 0365234499
email: info@disfruta-espana.nl
KvK 64742598 
BTW NL053338960B02

DISFRUTA ESPAÑA

Spaans Taal- en Cultuurcentrum

Disfruta España

Winde 97

3892 HD Zeewolde

Kamer van Koophandel

Almere. Nr.: 64742598

 

Bel:

Schrijf:

Wij van Disfruta España staan voor een duurzaam leven met oog voor  gezondheid en een veilig milleu, daarom proberen wij zoveel mogelijk digitaal te werken.

Taal en Cultuurcentrum Disfruta España is lid van de Vereniging Docenten Spaans in Nederland.

Lidnummer: 20180523001

Wordt lid van onze FB discussiegroep

Wordt DE_fan en volg ons: 

  • Facebook Social Icon
  • Instagram

© 2020 Meijer Business International

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now